Napoteni delavci


Prost pretok storitev – ki je ob prostem pretoku oseb, blaga in kapitala ena od štirih temeljnih svoboščin, na podlagi katerih deluje notranji trg EU – pomeni, da lahko podjetje, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje določene dejavnosti v svoji državi, v okviru te dejavnosti izvaja storitev tudi v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji.

Komu je stran namenjena?


Z namenom večje preglednosti pravic in dolžnosti v situaciji napotitve delavcev želi spletna stran napotenidelavci.si zajeti kar najširšo zainteresirano publiko, pri tem pa je besedilo organizirano na način, da lahko specifične skupine (delavci, delodajalci, pristojni javni uslužbenci) enostavno poiščejo relevantne informacije o napotitvi v Republiko Slovenijo (RS v nadaljevanju) in iz nje.

Definicija napotenih delavcev


Skladno z določbami Zakona o čezmejnem izvajanju storitev je napoteni delavec vsaka fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki v okviru čezmejnega opravljanja storitev slovenskega oziroma tujega delodajalca, pri katerem je zaposlena in na tej podlagi vključena v ustrezna socialna zavarovanja v državi, kjer ima delodajalec sedež, začasno opravlja delo v drugi državi članici EU, kot je tista, v kateri običajno opravlja delo.

Dovoljeni načini napotitev


  • napotitev delavcev na ozemlje katere od držav članic na lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je delavce napotilo, in pogodbenico, ki so ji storitve namenjene;
  • napotitev delavcev v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti skupine na ozemlju katere od držav članic na podlagi akta o napotitvi;
  • ko podjetje ali agencija za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku posreduje delo delavca podjetju uporabniku, s sedežem na ozemlju katere od držav članic.

Napotitve v številkah


Potrdilo A1, ki ga izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),  je tudi statistični pokazatelj napotitev iz Slovenije. Število izdanih obrazcev A1 odraža število napotitev, ne pa tudi števila napotenih delavcev v enem letu.

Podatki o napotitvah v Slovenijo iz držav EU in EGS se pridobijo iz prijav začetka izvajanja storitev, ki se predložijo Zavodu RS za zaposlovanje.

146.574
obrazcev A1 je ZZZS izdal v letu 2016. Od tega okoli 65.000 za delo v Nemčiji, 43.000 v Avstriji, 9.000 v Belgiji in 7.000 v Italiji.

46.788
delavcev je bilo leta 2016 napotenih na delo v tujino. Nekateri večkrat.


Spletni priročnik in poročilo


Spletni priročnik za delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence želi povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotitvah delavcev za različne ciljne skupine. Prinaša splošne informacije, vpogled v zakonodajo in praktične napotke. Priročnik je nastal v okviru projekta Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij na osnovi javno dostopnih virov.

O trenutnem stanju pa si lahko preberete v poročilu.