Upućivanja iz Slovenije


Poslodavac može privremeno uputiti radnika na rad u drugu zemlju članicu EU sukladno ugovoru o radu. Ako ugovorom o radu nije predviđena mogućnost rada u inozemstvu, poslodavac i radnik moraju sklopiti novi ugovor o radu.

Ugovor o radu na temelju kojeg se upućuje radnika mora osim obveznih sadržaja prema zakonu o uređivanju radnih odnosa sadržavati i odredbe o:

 • trajanju posla u inozemstvu,
 • blagdanima i drugim danima za koje je zakonom određeno da se ne radi,
 • minimalnom godišnjem odmoru,
 • visini plaće i valuti u kojoj se plaća isplaćuje,
 • dodatnom osiguranju za zdravstvene usluge u inozemstvu,
 • ostalim primitcima u novcu ili naravi na koje će radnik imati pravo za vrijeme rada u inozemstvu,
 • načinu osiguravanja i ostvarivanja prava glede plaćanja za rad i ostalim primanjima koji su sukladni propisima zemlje u kojoj se obavlja posao, osigurani drugačije ili najmanje u opsegu prema ovom zakonu odnosno povoljnije,
 • uvjetima vraćanja u Sloveniju. 

Tijekom trajanja upućivanja između poslodavca i upućenih radnika mora postojati radni odnos, a nakon završenog upućivanja poslodavac mora omogućiti radniku povratak u Sloveniju.

Radnik može odbiti upućivanje ako za to postoje opravdani razlozi poput:

 • trudnoće,
 • skrbi o djetetu mlađem od sedam godina,
 • odgoja i skrbi za dijete mlađe od 15 godina ako radnik živi sam s djetetom i se brine o njegovu odgoju i skrbi,
 • invalidnosti,
 • zdravstvenih razloga,
 • ostalih razloga određenih ugovorom o radu, odnosno kolektivnim ugovorom koji neposredno obvezuje

Glede zdravstvene sigurnosti i obveznog zdravstvenog osiguranja, roditeljskih naknada, obveznog mirovinskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti za radnika upućenog na rad u inozemstvo i nadalje se primjenjuju propisi RS prema odredbama propisa EU koji uređuju koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. U tu svrhu poslodavac je za svakog upućenog radnika prije upućivanja dužan dobiti potvrdu o propisima o socijalnoj sigurnosti koja se upotrebljava za imaoce (obrazac A1). Predmetnu potvrdu izdaje Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije.

Ako je to za radnika povoljnije, poslodavci su dužni poštivati odredbe važećih propisa i relevantnih kolektivnih ugovora poimanih za općevažeće zemlje u koju će radnici biti upućeni pri osiguravanju prava upućenih radnika glede:

 • visine plaće uključujući radnu uspješnost i dodatke,
 • trajanja godišnjeg odmora i visine regresa,
 • radnog vremena te odmora i stanki,
 • zaštite radnika zbog trudnoće i roditeljstva te zaštite radnika koji nisu navršili 18 godina,
 • zabrane diskriminacije,
 • sigurnosti i zdravlja na radu te
 • uvjeta za osiguravanje rada radnika korisniku.

Ovisno o tome u kakvom su opsegu i na kakav način navedena prava uređena u nacionalnim propisima pojedinih drugih zemalja članica EU te glede prijavljivanja početka pružanja usluga ili mogućih drugih administrativnih zahtjeva poslodavci se mogu obratiti nadležnim tijelima zemlje u kojoj će se usluga pružati.

Upućeni radnici moraju urediti svoj boravak u zemlji članici EU u koju će biti upućeni sukladno nacionalnim propisima zemlje članice EU u kojoj će se posao izvoditi.