Upućivanja u Sloveniju


Poslodavac sa sjedištem u zemlji članici EU (u nastavku: strani poslodavac) može sa svrhom prekograničnog pružanja usluga uputiti radnike koji su kod njega u radnom odnosu na rad u RS, pod uvjetom da u zemlji članici gdje se nalazi njegovo sjedište obavlja znatan dio svoje djelatnosti.

Oblici upućivanja


Upućivanje radnika stranog poslodavca na rad u RS u sklopu prekograničnog pružanja usluga moguće je na jedan od sljedećih načina:

  • usluga se pruža na račun i pod nadzorom stranog poslodavca na temelju sklopljenog ugovora s naručiteljem usluge;
  • usluga se pruža na račun i pod nadzorom stranog poslodavca bez sklopljenog ugovora s naručiteljem usluge, u slučaju pružanja usluga za koje je strani poslodavac registriran i kod kojih zbog prirode usluge naručitelja nema;
  • usluga se pruža na temelju akta o upućivanju u instituciju ili gospodarsko društvo sa sjedištem u RS s kojima je strani poslodavac povezan kapitalom;
  • upućivanje se izvodi u sklopu osiguravanja rada radnika korisniku sa sjedištem, odnosno prebivalištem u RS.