Slovensko nacionalno zakonodavstvo


Dok se odredbe uredbi koje uređuju koordinaciju sustava socijalne sigurnosti koriste neposredno, odredbe Direktive 96/71/ES o upućivanju radnika na rad u sklopu prekograničnog pružanja usluga prenesene su u Zakon o radnim odnosima (Uradni list RS, br. 21/13, 78/13 – popr. i 47/15 – ZZSDT) i Zakon o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca (Uradni list RS, br. 47/15), pri tome su uvjeti ulaska i boravka upućenih radnika odgovarajuće uređeni Zakonom o strancima (Uradni list RS, br. 45/14 – službeno pročišćen tekst, 90/14, 19/15 i 47/15 – ZZSDT).

Odredbe  Direktive 2014/67/EU trenutno su u fazi prenošenja u slovenski nacionalni pravni red.