Napotitve iz Slovenije


Delodajalec lahko začasno napoti delavca na delo v drugo državo članico EU v skladu s pogodbo o zaposlitvi. V kolikor pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi, na podlagi katere bo delavec napoten, mora poleg obveznih sestavin po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vsebovati še določila o:

 • trajanju dela v tujini,
 • praznikih in dela prostih dnevih,
 • minimalnem letnem dopustu,
 • višini plače in valuti, v kateri se ta izplačuje,
 • dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
 • drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,
 • načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon oziroma ugodneje,
 • pogojih vrnitve v Slovenijo.

Ves čas trajanja napotitve mora med delodajalcem in napotenim delavcem obstajati delovno razmerje, po končani napotitvi pa mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo.

Delavec lahko odkloni napotitev, če obstajajo upravičeni razlogi, kot so:

 • nosečnost,
 • varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
 • vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo,
 • invalidnost,
 • zdravstveni razlogi,
 • drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Za delavca, napotenega na delo v tujino, se v zvezi z zdravstvenim varstvom in obveznim zdravstvenim zavarovanjem, starševskimi nadomestili, obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem in zavarovanjem za primer brezposelnosti še naprej uporabljajo predpisi RS kot to določajo predpisi EU, ki urejajo koordinacijo sistemov socialne varnosti. V ta namen je delodajalec dolžan za vsakega delavca, ki bo napoten, pred napotitvijo pridobiti potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika (obrazec A1). Predmetno potrdilo izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V kolikor je to za delavca ugodneje, so delodajalci dolžni spoštovati določbe veljavnih predpisov in relevantnih kolektivnih pogodb, razglašenih za splošno veljavne, države, kamor bodo delavci napoteni, pri zagotavljanju pravic napotenim delavcem v zvezi z:

 • višino plače, vključno z delovno uspešnostjo in dodatki,
 • trajanjem letnega dopusta ter višino regresa,
 • delovnim časom ter odmori in počitki,
 • varstvom delavcev zaradi nosečnosti in starševstva ter varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti,
 • prepovedjo diskriminacije,
 • varnostjo in zdravjem pri delu ter
 • pogoji za zagotavljanje dela delavcev uporabniku.

V zvezi s tem v kakšnem obsegu in na kakšen način so navedene pravice urejene v nacionalnih predpisih posameznih drugih držav članic EU ter v zvezi s prijavo začetka izvajanja storitev ali morebitnimi drugimi administrativnimi zahtevami se delodajalci lahko obrnejo na pristojne organe države, v kateri se bo storitev izvajala.

Napoteni delavci si morajo v državi članici EU, kamor bodo napoteni, urediti prebivanje skladno z nacionalnimi predpisi države članice EU, kjer se bo delo opravljajo.