Obveznosti delodajalcev


Socialna varnost – pridobitev potrdila


Pred napotitvijo delavcev na delo je delodajalec za vsakega napotenega delavca v državi članici, kjer ima sedež, dolžan pridobiti potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporablja za imetnika (obrazec A1).

Prijava začetka izvajanja storitev


Tuji delodajalec je pred začetkom izvajanja storitve dolžan opraviti prijavo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ki vključuje podatke o:

 • nazivu in sedežu tujega delodajalca;
 • osebnem imenu in datumu rojstva odgovorne osebe tujega delodajalca;
 • osebnih imenih, datumih rojstev, državljanstvih napotenih delavcev ter naslovih njihovih prebivališč v RS;
 • vrsti storitve;
 • kraju in trajanju izvajanja storitve;
 • osebnem imenu in datumu rojstva imenovanega napotenega delavca, ki bo v času izvajanja storitve prebival v RS in bo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi nadzornimi organi ter
 • naročniku storitve.

Tuji delodajalec lahko opravi spletno  ali pisno prijavo začetka izvajanja storitve, ki jo skupaj z vsemi relevantnimi informacijami pošlje na naslov:

Zavod RS za zaposlovanje


Rožna dolina, cesta VI/7

1000 Ljubljana

Slovenija

Povezava Lokacija

O opravljeni spletni ali pisni prijavi Zavod RS za zaposlovanje izda potrdilo. 

Zagotavljanje pravic


Tuji delodajalci so svojim delavcem v času oziroma za čas njihove napotitve na delo v RS dolžni zagotoviti pravice po predpisih RS in določbah kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev ter zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.

V primeru storitev, ki se ne izvajajo v dejavnosti, je dovoljen odstop:

 • glede zagotavljanja minimalnega letnega dopusta in višine plače v primeru začasnih začetih del, ki so sestavni del pogodbe o dobavi blaga in jih opravijo strokovni delavci dobavitelja, v kolikor ne trajajo več kot osem delovnih dni;
 • glede zagotavljanja višine plače, če opravljanje začasnega dela napotenih delavcev ni daljše od enega meseca v posameznem koledarskem letu.

Osnovni obseg zgoraj navedenih minimalnih pravic delavcev, ki so jih tuji delodajalci dolžni spoštovati pri zagotavljanju pravic svojim napotenim delavcem, je določen z naslednjimi predpisi:

Obveznosti do nadzornih organov


Tuji delodajalec zagotovi, da se v času čezmejnega izvajanja storitve v Republiki Sloveniji na kraju opravljanja storitve hranijo in na zahtevo nadzornega organa dajo na razpolago:

 • kopijo akta o napotitvi oziroma kopija pogodbe med naročnikom storitve in tujim delodajalcem s prevodom v slovenski jezik,
 • potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev,
 • izpisek iz ustreznega registra za opravljanje dejavnosti s prevodom v slovenski jezik,
 • potrdilo o opravljeni prijavi, v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost,
 • potrdilo o zakoniti ustanovitvi v državi zaposlitve s prevodom v slovenski jezik,
 • izvode pogodb o zaposlitvi s prevodom v slovenski jezik,
 • izvode plačilnih list s prevodom v slovenski jezik,
 • evidenco prisotnosti s prevodom v slovenski jezik,
 • listine s področja varnosti in zdravja pri delu s prevodom v slovenski jezik,
 • dokazila o izplačanih plačah ali izvodi enakovrednih dokumentov za vse napotene delavce s prevodom v slovenski jezik ter potrdilo A1.