Zakonodaja


Področje napotitve delavcev med državami članicami EU/EGP je vezano na mednarodne in nacionalne pravne podlage, ki urejajo osnovne pravice in dolžnosti vpletenih strani. Delovno pravo tradicionalno sicer sodi v okvir avtonomnega urejanja posameznih držav članic, vendar se nivo varstva pravic delavcev med posameznimi državami članicami razlikuje. Z namenom usklajevanja predpisov glede minimalne zaščite delavcev, delodajalcev in uporabnikov, sta bili s strani Evropskega parlamenta in sveta sprejeti Direktiva 96/71/ES in Direktiva 2014/67/EU  s področja napotitve delavcev in nekatere druge uredbe. V kolikor bi se v času napotitve delavca na delo v drugo državo članico še naprej uporabljalo pravo matične države z nižjim nivojem varstva pravic delavcev, bi to imelo lahko za posledico konkurenčno prednost tujega izvajalca storitve pred domačimi ponudniki storitev.