Globe in sankcije


V zvezi z napotitvijo delavcev tujih delodajalcev na delo v RS se lahko izreče kazen globe za naslednje prekrške:

  • tuji delodajalec izvaja storitve v RS z delavci, ki pri njem niso zaposleni, ali izvaja storitve kljub prepovedi dela tujcev: od 10.000 do 75.000 € za delodajalca in od 500 do 5.000 € za odgovorno osebo delodajalca;
  • tuji delodajalec delavcem, napotenim na delo v RS, ne zagotovi pravic v zvezi z delovnim časom, odmori in počitki, nočnim delom, minimalnim letnim dopustom, plačo, varnostjo in zdravjem pri delu, posebnim varstvom delavcev in zagotavljanjem enakopravnosti, po predpisih RS in splošno veljavnih kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti: od 3.000 do 20.000 € za delodajalca in od 450 do 2.000 € za odgovorno osebo delodajalca;
  • tuji delodajalec ne prijavi začetka izvajanja storitve v RS: od 3.000 do 30.000 € za delodajalca in od 500 do 1.500 € za odgovorno osebo delodajalca;
  • tuji delodajalec med obdobjem napotitve ne hrani potrebne dokumentacije oziroma je ne predloži na poziv nadzornega organa: od 3.000 do 30.000 € za delodajalca in od 500 do 2.500 € za odgovorno osebo delodajalca.

V primeru, da je delodajalcu pravnomočno izrečena globa za prekršek iz prve oziroma druge alineje prejšnjega odstavka, se mu sočasno za obdobje dveh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku tudi prepove izvajanje storitev v RS.

V skladu z Zakonom o tujcih si mora vsak tujec, ki želi prebivati v RS, urediti prebivanje. V primeru, da tujec v Sloveniji prebiva nezakonito ali pa prebiva v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje, se tujca lahko kaznuje z globo od 800 do 1.200 evrov.