Globe in sankcije


 

  • V skladu s 177. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17; ZUTD) se z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov kaznuje delodajalec, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, če:
    • v času trajanja zaposlitve napotenemu delavcu ne zagotovi vseh pravic iz delovnega razmerja,
    • napotenemu delavcu omejuje možnost sklenitve delovnega razmerja pri uporabniku po izteku časa zagotavljanja dela,
    • od napotenega delavca zahteva, da opravlja delo v okviru drugih dejavnosti, za katere je registriran, ali z napotenimi delavci opravlja dela, ki jih je pridobil na podlagi pogodb, sklenjenih po predpisih civilnega prava, ali
    • od napotenega delavca ali kandidata za zaposlitev zahteva plačilo ali drugo povračilo zaradi napotitve k uporabniku ali zaradi sklenitve pogodbe o zaposlitvi z uporabnikom.

Za isti prekršek se z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov kaznuje delodajalec za zagotavljanje dela, ki zaposluje deset ali manj delavcev, z globo 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca za zagotavljanje dela.