Obveznosti delodajalcev


Pogodba o zaposlitvi


Delodajalec lahko začasno napoti delavca na delo v drugo državo članico EU v skladu s pogodbo o zaposlitvi. V kolikor pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, v kolikor pa je možnost dela v tujini že predvidena v pogodbi o zaposlitvi pa je dopustno pogoje dela v tujini natančneje opredeliti z aneksom k pogodbi.

Pogodba o zaposlitvi oziroma aneks, na podlagi katerega bo delavec napoten, mora poleg obveznih sestavin po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vsebovati še določila o:

 • trajanju dela v tujini,
 • praznikih in dela prostih dnevih,
 • minimalnem letnem dopustu,
 • višini plače in valuti, v kateri se ta izplačuje,
 • dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
 • drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,
 • načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon oziroma ugodneje,
 • pogojih vrnitve v Slovenijo.

Pridobitev potrdila A1


Pred napotitvijo delavca na delo je delodajalec dolžan zanj pridobiti potrdilo A1, ki potrjuje, da so izpolnjeni pogoji, da se lahko za napotenega delavca v času  opravljanja dela v drugi državi še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti Republike Slovenije in je s tem izvzet iz obveznosti ureditve ustreznega zavarovanja v državi, kamor je napoten.

O izdaji potrdila A1 odloča Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, postopek pa se razlikuje glede na specifike opravljanja dela posameznega delavca.

V primeru, da želi delodajalec na delo napotiti delavca, ki je državljan tretje države je potrebno v postopku izdaje potrdila A1 upoštevati določene posebnosti, ki veljajo v posameznih drugih državah (Združeno kraljestvo, Danska, Norveška, Islandija, Lihtenštajn in Švicarska konfederacija). Podrobnejše informacije se nahajajo pod zavihkom »Pogosta vprašanja«.

 • Občasno opravljanje dela v drugi državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji
  (12. člen Uredbe (ES) št. 883/2004)

Vlogo za izdajo potrdila delodajalec vloži preko sistema e-Vem največ 30 dni pred predvidenim začetkom napotitve, vlogi pa priloži kopijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z delavcem, ki ga namerava napotiti ter pogodbo o izvedbi storitve oziroma akt o napotitvi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije potrdilo A1 izda najkasneje v 5-ih delovnih dneh v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • delavec, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, nima že veljavnega potrdila A1, izdanega za isto obdobje,
  • delodajalec je najmanj dva meseca vpisan v Poslovni register Slovenije,
  • delodajalec ima odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in ni blokiran
  • delodajalec, ki zaposluje od 5 do 10 delavcev, ima zaposlenega najmanj enega delavca, ki je na tej podlagi neprekinjeno vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: obvezna socialna zavarovanja) v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje ali da ima delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev, zaposlene najmanj tri delavce, ki so na tej podlagi neprekinjeno vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje,
  • v zadnjih dvanajstih mesecih oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje skupno število ur vključitve vseh delavcev, zaposlenih pri delodajalcu v tem obdobju, v obvezna socialna zavarovanja na podlagi napotitve ni preseglo osemdeset odstotkov skupnega števila ur vključitve istih delavcev v obvezna socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu,
  • delodajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost,
  • delodajalcu v zadnjih treh letih ni bila več kot enkrat pravnomočno izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom ali zaposlovanjem na črno,
  • je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti ter
  • delavec, ki bo napoten, je najmanj trideset dni neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi zaposlitve za polni delovni čas ali v ustrezna socialna zavarovanja na drugi zakonski podlagi. Pogoj zaposlitve za polni delovni čas ne velja za delavca, vključenega v obvezna socialna zavarovanja Republike Slovenije na podlagi zaposlitve za krajši delovni čas od polnega, če mu je delovni čas skrajšan v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali starševskem varstvu oziroma če je pri delodajalcu, ki ga namerava napotiti, zaposlen za krajši delovni čas od polnega že najmanj šest mesecev.
 • Običajno opravljanje dela v dveh ali več državah članicah EU ali Švicarski konfederaciji
  (13. člen Uredbe (ES) št. 883/2004)

Obveščanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije


Po pridobitvi potrdila A1 je delodajalec dolžan Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije obvestiti o vseh spremembah, ki se pojavijo med obdobjem napotitve, še posebej pa če napotitev ni bila izvedena ali pa je predčasno prenehala.

 

Ohranitev delovnega razmerja


Ves čas trajanja napotitve mora med delodajalcem in napotenim delavcem obstajati delovno razmerje, s posebnim poudarkom na opravljanju dela delavca v okviru organiziranega delovnega procesa delodajalca ter po njegovih navodilih in njegovim nadzorom. Izjema pri tem so napotitve s strani delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku (t. i. agencije), skladno z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja.

Zagotavljanje pravic napotenih delavcev


V kolikor je za delavca ugodneje, so delodajalci dolžni spoštovati določbe veljavnih predpisov in relevantnih kolektivnih pogodb, razglašenih za splošno veljavne, države, kamor bodo delavci napoteni, pri zagotavljanju pravic napotenim delavcem v zvezi z:

 • višino plače, vključno z delovno uspešnostjo in dodatki,
 • trajanjem letnega dopusta ter višino regresa,
 • delovnim časom ter odmori in počitki,
 • varstvom delavcev zaradi nosečnosti in starševstva ter varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let,
 • prepovedjo diskriminacije,
 • varnostjo in zdravjem pri delu ter
 • pogoji za zagotavljanje dela delavcev uporabniku.

Informacije o tem  v kakšnem obsegu in na kakšen način so navedene pravice urejene v nacionalnih predpisih drugih držav ter  o drugih obveznostih, ki jih v teh okoliščinah predpisujejo države se delodajalci lahko obrnejo na pristojne organe države,  kamor bodo delavci napoteni.