Napotitve v Slovenijo


Delodajalec s sedežem v državi članici EU (v nadaljevanju tuji delodajalec) lahko za namen čezmejnega izvajanja storitev delavce, ki so pri njem v delovnem razmerju, napoti na delo v RS, pod pogojem, da:

  • običajno opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež,
  • napoteni delavec običajno ne opravlja dela v Republiki Sloveniji,
  • na krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice napotenega delavca,
  • se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katere je delodajalcev registriran v državi članici, v kateri ima sedež, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in
  • se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov.

Oblike napotitev


Napotitev delavcev tujega delodajalca na delo v RS v okviru čezmejnega izvajanja storitev je mogoča na enega izmed naslednjih načinov:

  • storitev se izvaja na račun in pod nadzorom tujega delodajalca na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve;
  • storitev se izvaja na podlagi akta o napotitvi v ustanovo ali gospodarsko družbo s sedežem v RS, s katero je tuji delodajalec kapitalsko povezan;
  • napotitev se izvaja v okviru zagotavljanja dela delavcev uporabniku s sedežem oziroma prebivališčem v RS.