Zakonodavstvo


  • Područje upućivanja radnika među zemljama članicama EU/EGP vezano je za međunarodne i nacionalne pravne podloge koje uređuju osnovna prava i dužnosti uključenih strana. Radno pravo tradicionalno spada u sklop autonomnog uređenja pojedinih zemalja članica, ali se razina zaštite prava radnika među pojedinim zemljama članicama razlikuje. Sa svrhom usklađivanja propisa glede minimalne zaštite radnika, poslodavaca i korisnika od strane Europskog parlamenta i vijeća prihvaćene su Direktiva 96/71/ES i Direktiva 2014/67/EU s područja upućivanja radnika i neke druge uredbe. Ako bi se tijekom upućivanja radnika na rad u drugu zemlju članicu i nadalje koristilo pravo matične zemlje s nižom razinom zaštite prava radnika, posljedično bi to moglo značiti konkurentnu prednost stranog pružatelja usluga ispred domaćih ponuđača usluga.