Obveze poslodavaca


Socijalna sigurnost – stjecanje potvrde


Poslodavac je prije upućivanja radnika na rad za svakog upućenog radnika u zemlji članici gdje se nalazi sjedište dužan dobiti potvrdu o propisima glede socijalne sigurnosti koja se koristi za imaoca (obrazac A1).

Prijava početka pružanja usluga


Prije početka pružanja usluge strani poslodavac dužan je Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje podnijeti prijavu koja sadrži ove podatke:

  • poduzeće i sjedište ili adresu poslodavca;
  • osobno ime i datum rođenja odgovorne osobe poslodavca;
  • osobno ime, datum rođenja, državljanstvo upućenih radnika i adrese njihovih prebivališta u RS;
  • vrstu usluge;
  • mjesto i trajanje pružanja usluge;
  • osobno ime i datum rođenja imenovanog upućenog radnika koji će biti veza između stranog poslodavca i nazočnih nadzornih tijela i naručitelja usluge gdje bude potrebno

Strani poslodavac može podnijeti internetsku ili pismenu prijavu početka pružanja usluge koju zajedno sa svim relevantnim informacijama šalje na adresu:

Zavod RS za zaposlovanje


Rožna dolina, cesta VI/7

1000 Ljubljana

Slovenija

Link Lokacija

O obavljenoj internetskoj ili pismenoj prijavi Zavod RS za zapošljavanje izdaje potvrdu. 

Osiguravanje prava


Strani poslodavci dužni su svojim radnicima u vrijeme njihovog upućivanja na rad u RS osigurati prava prema propisima RS i odredbama kolektivnog ugovora na razini djelatnosti koji određuju radno vrijeme, odmore i stanke, noćni rad, minimalni godišnji odmor, plaću, sigurnost i zdravlje na radu, posebnu zaštitu radnika i osiguravanje ravnopravnosti ako je to za radnika povoljnije.

Kod usluga koje se ne pružaju u sklopu djelatnosti, dopušteno je odstupanje:

  • glede osiguravanja minimalnog godišnjeg odmora i visine plaće u slučaju privremenih početnih radova koji su sastavni dio ugovora o isporuci robe i koje obavljaju stručni radnici dobavljača ako ne traju više od osam radnih dana;
  • glede osiguravanja visine plaće ako obavljanje privremenog rada upućenih radnika nije duže od mjesec dana u pojedinoj kalendarskoj godini.

Osnovni opseg gore navedenih minimalnih prava radnika koje su strani poslodavci dužni poštivati pri osiguravanju prava svojim upućenim radnicima, određen je ovim propisima:

Obveze prema nadzornim tijelima


Strani poslodavac dužan je osigurati da se za vrijeme upućivanja njegovih radnika u RS na mjestu pružanju usluge pohranjuju i na zahtjev nadzornog tijela daju na raspolaganje kopija ugovora između naručitelja i pružatelja usluge, odnosno kopija akta o upućivanju te prijevod na slovenski jezik, potvrda o obavljenoj prijavi početka pružanja usluga, izvadci ugovora o radu te njihov prijevod na slovenski jezik, izvadci platnih lista, evidencija prisutnosti, dokazi o isplaćenim plaćama ili izvadci jednakovrijednih dokumenata za sve upućene radnike i obrasci A1.