Globe in sankcije


 • V skladu s 25. členom Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17; ZČmIS) se:
  (1) z globo od 6.000 do 60.000 eurov kaznuje tuji delodajalec, ki čezmejno izvaja storitev kljub neizpolnjenim pogojem. Z globo od 600 do 6.000 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba.

  (2) z globo od 2.000 do 20.000 eurov kaznuje tuji delodajalec, ki:

  • pred začetkom izvajanja storitve ne opravi prijave storitve ali storitve ne izvaja v skladu z opravljeno prijavo storitve;
  • ne hrani dokumentacije oziroma je ne predloži na poziv pristojnega nadzornega organa.

  Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba.

 • V skladu s 145. členom Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.; ZTuj-2) se z globo od 800 do 1.200 eurov kaznuje tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito ali pa prebiva v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje.
 • V skladu z 217. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; ZDR-1) se z globo od 3.000 do 20.000 eurov kaznuje delodajalec, če napotenim delavcem, ki začasno opravljajo delo v Republiki Sloveniji, ne zagotovi pravic, ki urejajo: delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.
 • V skladu s 177. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17; ZUTD) se z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov kaznuje delodajalec, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, če:
  • v času trajanja zaposlitve napotenemu delavcu ne zagotovi vseh pravic iz delovnega razmerja,
  • napotenemu delavcu omejuje možnost sklenitve delovnega razmerja pri uporabniku po izteku časa zagotavljanja dela,
  • od napotenega delavca zahteva, da opravlja delo v okviru drugih dejavnosti, za katere je registriran, ali z napotenimi delavci opravlja dela, ki jih je pridobil na podlagi pogodb, sklenjenih po predpisih civilnega prava, ali
  • od napotenega delavca ali kandidata za zaposlitev zahteva plačilo ali drugo povračilo zaradi napotitve k uporabniku ali zaradi sklenitve pogodbe o zaposlitvi z uporabnikom.

Za isti prekršek se z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov kaznuje delodajalec za zagotavljanje dela, ki zaposluje deset ali manj delavcev, z globo 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca za zagotavljanje dela.

 • V skladu s 178. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17; ZUTD) se z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov kaznuje uporabnik dela delavcev, če:
  • v času napotitve ne ravna v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
  • napotenemu delavcu ne omogoči seznanitve s prostimi delovnimi mesti ali vrstami dela pri uporabniku,
  • napotenemu delavcu ne zagotovi enakih možnosti za zaposlitev za nedoločen čas pri uporabniku, kot je to omogočeno že zaposlenim delavcem pri uporabniku, ali
  • sprejme napotenega delavca od delodajalca, ki opravlja dejavnost in nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter ni vpisan v register ali evidenco.

Za isti prekršek se z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov kaznuje uporabnik, ki zaposluje deset ali manj delavcev, z globo 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba uporabnika.