Obveznosti delodajalcev


Pogodba o zaposlitvi


Delodajalec lahko začasno napoti delavca na delo v drugo državo članico EU v skladu s pogodbo o zaposlitvi. V kolikor pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, v kolikor pa je možnost dela v tujini že predvidena v pogodbi o zaposlitvi pa je dopustno pogoje dela v tujini natančneje opredeliti z aneksom k pogodbi.

Pogodba o zaposlitvi oziroma aneks, na podlagi katerega bo delavec napoten, mora poleg obveznih sestavin po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vsebovati še določila o:

 • trajanju dela v tujini,
 • praznikih in dela prostih dnevih,
 • minimalnem letnem dopustu,
 • višini plače in valuti, v kateri se ta izplačuje,
 • dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
 • drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,
 • načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ta zakon oziroma ugodneje,
 • pogojih vrnitve v Slovenijo.

Pridobitev potrdila A1


Pred napotitvijo delavca na delo je delodajalec dolžan zanj pridobiti potrdilo A1, ki potrjuje, da so izpolnjeni pogoji, da se lahko za napotenega delavca v času  opravljanja dela v drugi državi še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti Republike Slovenije in je s tem izvzet iz obveznosti ureditve ustreznega zavarovanja v državi, kamor je napoten.

O izdaji potrdila A1 odloča Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, postopek pa se razlikuje glede na specifike opravljanja dela posameznega delavca.

V primeru, da želi delodajalec na delo napotiti delavca, ki je državljan tretje države je potrebno v postopku izdaje potrdila A1 upoštevati določene posebnosti, ki veljajo v posameznih drugih državah (Združeno kraljestvo, Danska, Norveška, Islandija, Lihtenštajn in Švicarska konfederacija). Podrobnejše informacije se nahajajo pod zavihkom »Pogosta vprašanja«.

 

Obveščanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije


Po pridobitvi potrdila A1 je delodajalec dolžan Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije obvestiti o vseh spremembah, ki se pojavijo med obdobjem napotitve, še posebej pa če napotitev ni bila izvedena ali pa je predčasno prenehala.

Ohranitev delovnega razmerja


Ves čas trajanja napotitve mora med delodajalcem in napotenim delavcem obstajati delovno razmerje, s posebnim poudarkom na opravljanju dela delavca v okviru organiziranega delovnega procesa delodajalca ter po njegovih navodilih in njegovim nadzorom. Izjema pri tem so napotitve s strani delodajalcev za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku (t. i. agencije), skladno z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja.

Zagotavljanje pravic napotenih delavcev


V kolikor je za delavca ugodneje, so delodajalci dolžni spoštovati določbe veljavnih predpisov in relevantnih kolektivnih pogodb, razglašenih za splošno veljavne, države, kamor bodo delavci napoteni, pri zagotavljanju pravic napotenim delavcem v zvezi z:

 • višino plače, vključno z delovno uspešnostjo in dodatki,
 • trajanjem letnega dopusta ter višino regresa,
 • delovnim časom ter odmori in počitki,
 • varstvom delavcev zaradi nosečnosti in starševstva ter varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let,
 • prepovedjo diskriminacije,
 • varnostjo in zdravjem pri delu ter
 • pogoji za zagotavljanje dela delavcev uporabniku.

Informacije o tem  v kakšnem obsegu in na kakšen način so navedene pravice urejene v nacionalnih predpisih drugih držav ter  o drugih obveznostih, ki jih v teh okoliščinah predpisujejo države se delodajalci lahko obrnejo na pristojne organe države,  kamor bodo delavci napoteni.