Napotitve v Slovenijo


Delodajalec s sedežem v državi članici  Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljevanju tuji delodajalec) lahko za namen čezmejnega izvajanja storitve delavcev, ki so pri njem v delovnem razmerju, napoti na delo v Slovenijo, pod pogojem, da:

  • običajno opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež in napoteni delavec običajno ne opravlja dela v Republiki Sloveniji, kar izkazuje z veljavnim potrdilom A1
  • mu v zadnjih treh letih ni bila več kot enkrat pravnomočno izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z zagotavljanjem pravic napotenim delavcem, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja,
  • se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katere je tuji delodajalce registriran v državi, v kateri ima sedež, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in
  • se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov, in sicer
    • storitev se izvaja na račun in pod nadzorom tujega delodajalca na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve;
    • storitev se izvaja na podlagi akta o napotitvi v ustanovo ali gospodarsko družbo s sedežem v RS, s katero je tuji delodajalec kapitalsko povezan;
    • napotitev se izvaja v okviru zagotavljanja dela delavcev uporabniku s sedežem oziroma prebivališčem v RS.